Джэгу-зэпеуэ «Сэтэней гуащэ»

самера шханукова
Джэгу-зэпеуэ «Сэтэней гуащэ»

В детском саду национально-региональный компонент пронизывает все формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов республики Кабардино-Балкарии, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается культура межнационального общения.

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную и др.

Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении:

Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных областях (познание, коммуникация, социализация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка);

Изучение родного языка;

Кружковая работа, в программе которой могут быть обозначены различные узкие направления (сказки, театр, музей и т. д.).

Чтобы воспитатели могли воспитывать детей законам адыга хабза,традициям,быту и национальной кухне они должны сами это всё знать.

Мы организовали конкурс среди воспитателей «Сатаней Гуащэ»,где конкурсантки соревновались в знании: адыгэ хабзэ,национальной кухни,быта и культуры адыгского народа,о нартском эпосе.

Джэгу-зэпеуэ «Сэтэней гуащэ»

Зыхэзыгъувари езыгъэ1уэк1ари: Гъэсакlуэ нэхъыжь:Щхьэныкъуэ Самера

Хэзышэ псалъэ:

Адыгэ бзылъхугъэ!Мы псалъэхэм къарыкI мыхьэнэм кууэ дривгъаплъи девгъэгупщысыжыт. Сыту мыхьэнэшхуэ иIэ а псалъэм? Сыт хуэдиз гуапагъ,хуабагъ къыщхьэщихурэ а псалъэм!

Сэ къысщохъур бзылъхугъэр дунейм и дыгъэу,и мазэу. Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми щапхъэ трихыпхъэщ адыгэ бзылъхугъэу зи цIэ жыжьэ Iуахэм. Ахэм ящыщхэщ акъыл жан зиIэ дахагъ зыкIэрылъ адыгэ бзылъхугъэу еджагъэшхуэхэр тхакIуэхэр зытетхыхьхэр.

«Сэтэней гуащэм» и щапхъэ хъуну,я зэфэкI ,я акъыл жан дагъэлъэгъуну. Ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ адыгэ бзылъхугъэ нэсу щытыным хущ1экъу пщащэхэр утыкум фыкъыдогъэблагъэ.

. НЭХУЩ ЧЭРИМ «АДЫГЭ ПЩАЩЭ» УЭРЭДЫР КЪОУЭ.

НОБЭРЕЙ ДИ ЗЭПЕУЭНЫГЪЭР, СЭТЭНЕЙ ГУАЩЭ ФЭЩЫГЪЭЦIЭР КЪЭЗЫЛЪЭЖЬЫНУ ХУЕЙХЭМ ЯЩЫЩЩ:

1. БЕРХЬЭМ РАМЕТЭ- ГУ ЩАБЭЩ, ГУ ПЦIАНЭЩ,БЗЭ IЭФI ЗЫIУРЫЛЪЩ. СУРЭТ Ф1ЫУЭ ЗЫЛЬАГЬУ. ,.

2. БЭТЫР ЗАРЕМЭ-САБИЙХЭР ЗЫГЪЭГУФIЭ,ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ ХУЭНЫКЪУЭ ИЛЪАГЪУМЭ ХЭТИ ЗЭЩ1ЕГЪАКЪУЭ.

3. КУГЪУЭТ ЛЯНЭ-АР ЩIЫКIАФЭЩ. ГУПЦIАНЭЩ, АДЫГЭ КЪАФЭМ ДЕХЬЭХ. ЕЗЫРИ ДАХЭУ КЪАФЭХЭМ ЯЩЫЩЩ. ХЪЫДЖЭБЗ ГУРЫХУЭЩ.

4. ГЪУК1Э ТЭМАРЭ-ЗЫХИМЫЩ1ЫК1 IУЭХУ ГЪУЭТЫГЪУЕЙЩ. ПШЫНЭМ МAКЪАМЭ ДАХЭХЭР КЪРЕГЪЭКI,АДЫГЭ ШХЫНЫГЪУЭХЭР 1ЭЗЭУ ЕЩ1ЫФ.

5. ЕВСЕЙ АНЖЕЛЭ-НЭГЪЭСАУЭ АДЫГЭ Ц1ЫХУБЗЩ,СЫТ ХУЭДЭ 1УЭХУГЪУЭМИ ХУЭ1ЭК1УЭЛЪАК1УЭЩ.

6. ЩОКЪУИЙ ОКСАНЭ – Гуапагърэ хьэл-щэн дахэрэкIэ гъэнщIа,

АДЫГЭ НЫСАЩ1Э,1УЭХУЗЭХЭДЗ МЫЩ1Э,ЖЬЭРЫ1ЭЗЭ.

7. ДЖЭДМЫШХ ОКСАНЭ-.ГуфIэр зи щIасэу,жаIэр тIу зымыщIу пщащэ жан,пщащэ гуапэ. НЫСАЩ1ЭЩ1Э,ХАБЗЭЩ1ЭКЪУ.

8. Тхьэгьэпсэу Мрина-Пщащэ дахэ,пщащэ гуак1уэ,жы1эда1уэ

Мы пщащэхэм я Iуэхур зэрагъэзэхуэну,Сэтэней гуащэр къыхахыну хуитыныгъэ зэтта хьэкумыщIэ гупыр:

Сабий сад-пэщ1эдзэ школым и унаф1эщ1-Ныбэжь Эмма.

Унафэщ1ым и къуэдзэ-Къардэ Мадинэ

Унафэщ1ым и къуэдзэ –Бэтыр Нэфисэт.

ЗЭХЬЭЗЭХУЭР ЩЫДОДЗЭ

(ПХЪЭИДЗЭ)

Ди тхьэIухудхэ!Хуит фхудощIыр ди утыкур. (визитная карточка)

-ЧЭЗУУРЭ УТЫКУМ ФЫКЬИХЬЭУРЭ ЗЫКЪЭДЫВГЪЭЦ1ЫХУ

1. НЭIУАСЭ ЗЫКЪЫТХУЭФIЩIХЭТ

(етIуанэ зэхьэзэхуэр зытеухуар-усэ гъэхуауэ къеджэнырщ.)

Дэтхэнэ зы цIыхуми иIэщ езым фIыуэ илъагъу,усэ и псэм къыхихауэ.

2.«Си гум къыхих усэр.»

АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭР СЫТ ЩЫГЪУИ КЪАХЭЩУ ЩЫТАЩ АДРЕЙХЭМ И IЭПЩIЭЛЪЭПЩIАГЪКIЭ. АБЫ IЭРЫКI ШХЫНЫГЪУЭ КЪЭУАТХЭР, АБЫ И ДЭРБЗЭРЫНЫМКIЭ И IЭРЫХУАГЪЫР, АБЫ КЪИГЪЭЩIА ДЫЩЭИДЭМ И ТХЫПХЪЭ ДАХЭХЭР.

АР ЗЫЩЫДМЫГЪЭГЪУПЩЭУ,АБЫ ДРИПАГЭУ ДУНЕЙМ ДЫТЕТЫН ХУЕЙУЭ СОЛЪЫТЭ. ЕЩАНЭ ЗЭХЬЭЗЭХУЭР ЗЫТЕУХУАР АРАЩИ,ЕЙ МАРЖЭ, ДИ ПЩАЩЭ ДАХЭХЭ ФЫДОТ УТЫКУР!

3. Унэ лэжьыгъэ. «Пщащэ 1эк1уэлъак1уэ»

:

УАДЫГЭМЭ,АДЫГЭЦIЭ ЗЕПХЬЭМЭ УИ ЛЪЭПКЪЫМ И ТХЫДЭ ГУАУЭР, И IУЭРЫIУАТЭ НАЛКЪУТНАЛМЭСЫР НЭГЪЭСАУЭ ПЩIЭН ХУЕЙЩ, УИ АНЭМ КЪЫБДИЛЪХУА УИ АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ ХУЭФАЩЭ ПЩIЭР ЕБГЪЭГЪУЭТЫН ПАПЩIЭ.

ИДЖЫПСТУ ДАГЪЭЛЪЭГЪУН ХУЕЙЩ ДИ ПЩАЩЭХЭМ АБЫКIЭ Я ЗЭФIЭКIЫР.

ЕПЛ1АНЭ ЗЭПЕУЭНЫГЪЭР

4. Псалъэжь (ПО БИЛЕТАМ)

Сыту гухэхъуэ адыгэ макъамэм ущедэIукIэ. Сыту куэдым уригъэгупщысрэ. Едывгъэтыт ди утыкур пщащэ зэкIужхэм, девгъэдэут я макъ жьгъырухэм.

УЭРЭД (ПАУЗА)

5. ХЪУЭХЪУ (ПО БИЛЕТАМ)

6. УНЭ ЛЭЖЬЫГЪЭ «Адыгэ шхыныгъуэ»

7. АЫГЭ 1УЭРЫ1УАТЭ. (ПО БИЛЕТАМ)

8. КЬУАЖЭХЬ (ПО БИЛЕТАМ).

9. ПСЫНЩ1ЭРЫПСАЛЪЭ

10. ХАБЗЭ, НЭМЫС.

Адыгэ къафэм нэхърэ нэхъ дахэу сыт щыIэ! Сыту удахьэхрэ псым щес кърум ещхьу, зи бгыр псыгъуэу, адыгэ фащэ зэкIужхэр зыщыгъхэу утыкум къихьэ адыгэ пщащэхэр

КЪАФЭ.

КIЭУХ ПСАЛЪЭ:

Ди зэхьэзэхуэр икIэм нэсащ. Пщащэхэм я зэфIэкIыр дагъэлъэгъуащ. Хэт нэхъ къыхэжэныкIами къэтщIэнщ мыгувэу. Псоми зыфхузогъазэ, фхузэфэкI къэвмыгъанэ, зыхуэвгъасэ хабзэ дахэм зыхэфлъхьэ нэмыс лъапIэр, нэIуасэ зыхуэфщ ди адыгэ тхыдэм, дривгъэпсалъэ ди бзэ бейм, дывмыгъэгъэпуд зэи ди щхьэр! ФЫМЫГЪЭКУЭДЫЖ ЗЭИКI АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭР ЦIЭРЫIУЭ ЗЫЩIА АДЫГЭ НЭМЫСЫР.

ПСАЛЪЭЖЬХЭРХЪУЭХЪУХЭР

КЪУАЖЭХЬХЭР

Адыгэ IуэрыIуатэхэр

ХАБЗЭ,НАМЫС

(билетхэр)

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕХЬЭЛ1А ПСАЛЪЭЖЬ

ГЪЭСЭНЫГЪЭМ,САБИЙ П1ЫНЫМ ЕХЬЭЛ1АХЭР

ХЬЭЩ1ЭНЫМ,ХЬЭЩ1АГЪЭМ ЕХЬЭЛ1АХЭР

БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Ц1ЫХУХЭМ Я ХЬЭЛ-ЩЭНХЭР,Я ЗЭХУЩЫТЫК1ЭР КЪЭЗЫГЪЭЛЪАГЪУЭХЭР

ХЬЭЩ1ЭНЫМ,ХЬЭЩ1АГЪЭМ ЕХЬЭЛ1АХЭР.

ЩХЬЭХЫНАГЪЭМ,ХУЭМЫХУГЪЭМ,ЛЭЖЬЭК1ЭМЫЩ1ЭМ ЕХЬЭЛ1АХЭР.

ГЪЭМ И ЗЭМАНЫМ ТЕУХУАУЭ.

IЭДИИХУ

МЭЛЫЧЫПХЪУ ДАХЭНАГЪУЭ ЛЭШЫН СЭТЭНЕЙ

АХУМЫДЭ

Бэдэху

АКУАНДЭ

ЛЪЭТЕУВЭ

ТХЬЭЛЪЭ1У

НЫСАШЭ

КЪЫЩАЛЪХУА МАХУЭ

УНЭЩ1ЭХЪУЭХЪУ

СЫМАДЖЭМ ЗЭРЕХЪУЭХЪУ

ГЪЭЩ1Э,ИЛЪЭСЫЩ1Э

КЪУРМЭН ХЪУЭХЪУ

Адыгэ 1энэмрэ абы ехьэл1а хабзэмрэ.

Ц1ыхубзхэм ятеухуа хабзэхэр.

Нэхъыжьым хуащ1 пщ1эр, нэмысыр.

Адыгэхэм хьэщ1эм хуащ1 пщ1эмрэ нэмысымрэ.

Унэишэ ц1ык1у.

Нысащ1э къаша гъащ1эм к1эльызэрахьэ хабзэ.

Гуащэм зэрихьэ хабзэ.

Гущэмрэ сабиймрэ ятеухуауэ хабзэхэр.

Источник: maam.ru